Ställningstaganden

Beslut 23_2020
Alternativa nyckeltal (ESMA Guidelines)

Beslut 22_2020
Intäkter från avtal med kunder (IFRS 15) samt nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar (IAS 36)

Beslut 21_2020
Kategorier av fastigheter (IFRS 13) samt indata avseende antagande om vakansgrad (IFRS 13)

Beslut 20_2020
Alternativa nyckeltal (ESMA Guidlines)

Beslut 19_2020
Värdering av portföljinvesteringar (IFRS 9) samt upplysningskrav kreditrisker (IFRS 7)

Beslut 18_2020
Värdering finansiella tillgångar (RFR2/IFRS 9)

Beslut 17_2020
Goodwill - känslighetsanalyser (IAS 36)

Beslut 16_2020
Avsaknad av intygandemening - lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Beslut 15_2020
Finansiell fordran (IFRS 9)

Beslut 14_2020
Goodwillvärdering (IAS 36), balanserade utgifter för utvecklingsarbeten (IAS 36 och IAS 38), justeringsposter i kassaflödesanalys (IAS 7) samt moderbolags värdering av andelar och fordringar på koncernbolag. 

Beslut 13_2020
Värdering av goodwill (IAS 36).

Beslut 12_2020
Upplysningar om värdering av långfristiga placeringar (IFRS 13) samt upplysningar om lånefordringar och kreditrisker (IFRS 7).

Beslut 11_2020
Redovisningsprinciper - Upplysningar (IAS 1, IAS 8), upplysningskrav innehav i intressebolag (IFRS 12) samt finansiella tillgångar och skulder - klassificering (IFRS 9).

Beslut 10_2020
Innehav i intressebolag (IAS 28), innehav i fonder (IAS 28) samt uppskjuten skatt (IAS 12).

Beslut 09_2020
Information om geografiska områden - intäkter (IFRS 8).

Beslut 08_2020
Upplysningar om ställda säkerheter (RFR2/Årsredovisningslagen).

Beslut 07_2020
Värdering av fastigheter, upplysning om väsentliga antaganden per klass (IFRS 13).

Beslut 06_2020
Kvittning i balansräkning (IAS 1), eventualförpliktelser (IAS 37), omsättning per land (IFRS 8) samt alternativa nyckeltal (Esma Guidelines).

Beslut 05_2020
Information om geografiska områden - intäkter IFRS 8) samt nedskrivningsprövning - kassaflöden i utländsk valuta (IAS 36)

Beslut 04_2020
Värdering av fastigheter - upplysning om väsentliga antaganden per klass (IFRS 13).

Beslut 03_2020
Intäktsredovisning - avtalssaldon (IFRS 15), nedskrivningstest på varumärke och goodwill (IAS 36), leasingavtal (IFRS 16) och alternativa nyckeltal (ESMA guidelines).

Beslut 02_2020
Värdering av förvaltningsfastigheter (IFRS 13) och rapport över kassaflöden-finansieringsverksamheten (IAS 7).

Beslut 01_2020
Information om större kunder (IFRS 8) och upplysningar om transaktioner med närstående parter (IAS 24). 

Beslut 14_2019
Känslighetsanalys avseende valutarisk (IFRS 7)

Beslut 13_2019
Information om geografiska områden - intäkter (IFRS 8) och upplysning om intäkter i delårsrapporter (IAS 34).

Beslut 12_2019
Immateriella tillgångar (IAS 38) och redovisning av intäkter (IFRS 15).

Beslut 11_2019
Upplysning om kreditrisker (IFRS 7) och alternativa nyckeltal (ESMA guidelines).

Beslut 10_2019
Förutsättningar för fortsatt drift (IAS 1), upplysningar om transaktioner och mellanhavanden med närstående (IAS 24) och övergång till IFRS 16.

Beslut 09_2019
Värdering av förvaltningsfastigheter (IFRS 13)

Beslut 08_2019
Intäkter från avtal med kund (IFRS 15) samt beräkning av nyttjandevärde (IFRS 16)

Beslut 07_2019
Värderingar av immateriella tillgångar (IAS 1, IAS 36 och IAS 38) samt intäkter från avtal med kund (IFRS 8 och IFRS 15)

Beslut 06_2019
Upplysningar om räntebärande skulder (IAS 1), varulager (IAS 1 och 2) samt närståendeförhållanden (IAS 24)

Beslut 05_2019
Information om geografiska områden (IFRS 8)

Beslut 04_2019
Upplysningar om segmentsredovisning (IFRS 8)

Beslut 03_2019
Goodwill - nedskrivningstest (IAS 36)

Beslut 02_2019
Upplysningar om närståendetransaktioner (IAS 24)

Beslut 01_2019
Gemensamt styrt företag (IFRS 8) och avsättning för garantiåtaganden (IAS 37)