Ställningstaganden

Beslut 18_2021
Hållbarhetsredovisning (ÅRL)

Beslut 17_2021
Upplysningar om osäkerhet i uppskattningar och bedömningar (IAS 1).

Beslut 16_2021
Hållbarhetsredovisning (ÅRL) samt alternativa nyckeltal (Esma:s riktlinjer).

Beslut 15_2021
Upplysningar värdering till verkligt värde (IFRS 13), upplysningar väsentliga antaganden - värdering till verkligt värde (IFRS 13) samt andelar i joint ventures och intressebolag - upplysningar (IFRS 12).

Beslut 14_2021
Intäkter per kategori (IFRS 15, IAS 34 – upplysningar i delårsrapporter), varulager (IAS 2/IAS 34), fordringar på koncernbolag – moderbolaget (RFR 2/IAS 24) samt hållbarhetsrapportering (ÅRL).

Beslut 13_2021
Innehav i aktier och andelar (IFRS 13).

Beslut 12_2021
Rörelsesegment (IFRS 8) och redovisningsprinciper för intäkter (IFRS 15).

Beslut 11_2021
Extern värdering fastigheter (IAS 40) och innehav utan bestämmande inflytande (IFRS 12).

Beslut 10_2021
Upplysning av uppdelning av intäkter (IAS 34 och IFRS 15)

Beslut 09_2021
Upplysning om säkringsredovisning (IFRS 7)

Beslut 08_2021
Information om intäktsredovisning (IFRS 15) och anläggningstillgångar per land (IFRS 8).

Beslut 07_2021
Intäktskategorier och koppling till segment (IFRS 15/IAS8), aktiverade utvecklingsutgifter (IAS 38), nedskrivningstest goodwill (IAS 36), värdering av kundfordringar (IFRS9/IFRS7), upplysningar om närstående (IAS 24) samt definition av alternativa nyckeltal (APM).

Beslut 06_2021
Presentation av resultatet (IAS 1)

Beslut 05_2021
Upplysning om årets nettoomsättning (IFRS 15/IAS 1)

Beslut 04_2021
Upplysning om återvinningsvärde, samt omständigheterna bakom nedskrivning av goodwill (IAS 36)

Beslut 03_2021
Andelar i joint ventures och intressebolag - upplysningar (IFRS 12 och 13), värdering av portföljinvesteringar upplysningar om värderings-principer (IAS 1 och IFRS 13), värdering av portföljinvesteringar - upplysningar om värderingstekniker och känslighetsanalys (IFRS 13) samt upplysningar om närstående (IAS 24).

Beslut 02_2021
Rörelsesegment (IFRS 8)

Beslut 01_2021
Segmentsredovisning (IAS 34) och alternativa nyckeltal (Esma:s Riktlinjer)

Beslut 38_2020
Identifiering av rörelsesegment (IFRS 8)

Beslut 37_2020 
Geografisk information om anläggningstillgångar (IFRS 8)

Beslut 36_2020
Upplysningskrav kreditrisker (IFRS 7/IAS 1), Intäkter per geografiskt område (IFRS 8) samt Alternativa Nyckeltal (Esma:s Riktlinjer).

Beslut 35_2020
Upplysningar om funktionsindelad resultaträkning (IAS1)

Beslut 34_2020
Alternativa Nyckeltal (Esma:s Riktlinjer)

Beslut 33_2020
Intäktsredovisning (IFRS 15)

Beslut 32_2020
Upplysning om avskrivningstid för licenser- och produkträttigheter (IAS 38)

Beslut 31_2020
Förväntade kreditförluster - makroekonomiska antaganden om arbetslöshet (IFRS 7).

Beslut 30_2020
Upplysningar om säkringsredovisning (IFRS 7).

Beslut 29_2020
Intäkter per geografiskt område (IFRS 8), upplysningar om avvecklad verksamhet (IFRS 5) samt redovisningsprinciper för intäkter, finansieringskomponent i avtal (IFRS 15).

Beslut 28_2020
Definition av likvida medel, räntefonder (IAS 7).

Beslut 27_2020
Eget kapital (IAS 1) samt alternativa nyckeltal (Esma Guidelines).

Beslut 26_2020
Upplysningar om värdering av förvaltningsfastigheter per kategori (IFRS 13), upplysning om viktiga antaganden - verkligt värde (IFRS 13) samt projektutveckling - upplysning om betydande redovisningsprinciper (IAS 1).

Beslut 25_2020
Finansiella instrument - upplysningar om kreditrisk (IFRS 7), finansiella instrument - upplysningar om förändring i förlustreserv (IFRS 7), intäkter från avtal med kunder - leveransåtaganden (IFRS 15) samt kassaflödesanalys (IAS 7 och IAS 1).

Beslut 24_2020
Värdering av goodwill - avvikelse från tidigare erfarenheter (IAS 36), värdering av goodwill - metod för nedskrivningstest (IAS 36) värdering av goodwill - upplysningar rimlig möjlig förändring i ett viktigt antagande (IAS 36), inkomstskatt (IAS 12) samt alternativa nyckeltal (Esma Guidelines).

Beslut 23_2020
Alternativa nyckeltal (ESMA Guidelines)

Beslut 22_2020
Intäkter från avtal med kunder (IFRS 15) samt nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar (IAS 36)

Beslut 21_2020
Kategorier av fastigheter (IFRS 13) samt indata avseende antagande om vakansgrad (IFRS 13)

Beslut 20_2020
Alternativa nyckeltal (ESMA Guidlines)

Beslut 19_2020
Värdering av portföljinvesteringar (IFRS 9) samt upplysningskrav kreditrisker (IFRS 7)

Beslut 18_2020
Värdering finansiella tillgångar (RFR2/IFRS 9)

Beslut 17_2020
Goodwill - känslighetsanalyser (IAS 36)

Beslut 16_2020
Avsaknad av intygandemening - lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Beslut 15_2020
Finansiell fordran (IFRS 9)

Beslut 14_2020
Goodwillvärdering (IAS 36), balanserade utgifter för utvecklingsarbeten (IAS 36 och IAS 38), justeringsposter i kassaflödesanalys (IAS 7) samt moderbolags värdering av andelar och fordringar på koncernbolag. 

Beslut 13_2020
Värdering av goodwill (IAS 36).

Beslut 12_2020
Upplysningar om värdering av långfristiga placeringar (IFRS 13) samt upplysningar om lånefordringar och kreditrisker (IFRS 7).

Beslut 11_2020
Redovisningsprinciper - Upplysningar (IAS 1, IAS 8), upplysningskrav innehav i intressebolag (IFRS 12) samt finansiella tillgångar och skulder - klassificering (IFRS 9).

Beslut 10_2020
Innehav i intressebolag (IAS 28), innehav i fonder (IAS 28) samt uppskjuten skatt (IAS 12).

Beslut 09_2020
Information om geografiska områden - intäkter (IFRS 8).

Beslut 08_2020
Upplysningar om ställda säkerheter (RFR2/Årsredovisningslagen).

Beslut 07_2020
Värdering av fastigheter, upplysning om väsentliga antaganden per klass (IFRS 13).

Beslut 06_2020
Kvittning i balansräkning (IAS 1), eventualförpliktelser (IAS 37), omsättning per land (IFRS 8) samt alternativa nyckeltal (Esma Guidelines).

Beslut 05_2020
Information om geografiska områden - intäkter IFRS 8) samt nedskrivningsprövning - kassaflöden i utländsk valuta (IAS 36)

Beslut 04_2020
Värdering av fastigheter - upplysning om väsentliga antaganden per klass (IFRS 13).

Beslut 03_2020
Intäktsredovisning - avtalssaldon (IFRS 15), nedskrivningstest på varumärke och goodwill (IAS 36), leasingavtal (IFRS 16) och alternativa nyckeltal (ESMA guidelines).

Beslut 02_2020
Värdering av förvaltningsfastigheter (IFRS 13) och rapport över kassaflöden-finansieringsverksamheten (IAS 7).

Beslut 01_2020
Information om större kunder (IFRS 8) och upplysningar om transaktioner med närstående parter (IAS 24). 

Beslut 14_2019
Känslighetsanalys avseende valutarisk (IFRS 7)

Beslut 13_2019
Information om geografiska områden - intäkter (IFRS 8) och upplysning om intäkter i delårsrapporter (IAS 34).

Beslut 12_2019
Immateriella tillgångar (IAS 38) och redovisning av intäkter (IFRS 15).

Beslut 11_2019
Upplysning om kreditrisker (IFRS 7) och alternativa nyckeltal (ESMA guidelines).

Beslut 10_2019
Förutsättningar för fortsatt drift (IAS 1), upplysningar om transaktioner och mellanhavanden med närstående (IAS 24) och övergång till IFRS 16.

Beslut 09_2019
Värdering av förvaltningsfastigheter (IFRS 13)

Beslut 08_2019
Intäkter från avtal med kund (IFRS 15) samt beräkning av nyttjandevärde (IFRS 16)

Beslut 07_2019
Värderingar av immateriella tillgångar (IAS 1, IAS 36 och IAS 38) samt intäkter från avtal med kund (IFRS 8 och IFRS 15)

Beslut 06_2019
Upplysningar om räntebärande skulder (IAS 1), varulager (IAS 1 och 2) samt närståendeförhållanden (IAS 24)

Beslut 05_2019
Information om geografiska områden (IFRS 8)

Beslut 04_2019
Upplysningar om segmentsredovisning (IFRS 8)

Beslut 03_2019
Goodwill - nedskrivningstest (IAS 36)

Beslut 02_2019
Upplysningar om närståendetransaktioner (IAS 24)

Beslut 01_2019
Gemensamt styrt företag (IFRS 8) och avsättning för garantiåtaganden (IAS 37)