Finansiering

Nämnden har rätt att ta ut skäliga avgifter av de bolag som faller inom ramen för redovisningstillsynen. Avgiftsuttaget för de bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm, som baseras på de noterade bolagens börsvärde, sker via självregleringsavgiften i enlighet med tidigare praxis. Även bolag noterade på Nordic Growth Market (NGM Equity) betalar från 2019 en redovisningstillsynsavgift som är relaterad till börsvärdet. För närvarande betalar samtliga NGM Equity bolag det lägsta möjliga årliga beloppet, 20.000 kronor. För bolag noterade på en börs inom EES, men utanför Sverige kommer en i förhållande till Nämndens kostnader skälig avgift att tas ut.

Nämnden har en budgetram om knappt 16 MSEK.