Tillsättning av ledamöter

Nämnden för svensk redovisningstillsyns ledamöter tillsätts enligt följande process: 

• Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (”Föreningen”) utser en valberedning.

• Valberedningen ansvarar för nomineringen av ordföranden och vice ordföranden i Nämnden. 

• Föreningens styrelse tillsätter ordföranden och vice ordföranden i Nämnden. 

• Nämndens ordförande tillsätter ledamöterna i Nämnden. Tillsättningar förutsätter dock att 
  Finansinspektionen informerats samt godkännande av valberedningens ordförande.

• Nämndens ordförande fattar i varje enskilt fall beslut om respektive ledamots möjlighet att ha bisysslor samt vilket krav på karenstid som gäller. 

• Samtliga ledamöter ska vara anställda hos Nämnden och ha arbetet där som sin huvudsyssla. 

Oberoende

Respektive ledamot skall vara oberoende. Oberoendet prövas i övrigt i enlighet med vad som anges i förvaltningslagen (2017:900) om jäv (16-18§§). Oberoendet prövas genom en samlad bedömning av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta personens oberoende. Även löpande – i varje enskilt granskningsärende – ska oberoendet tryggas genom att en dokumenterad jävsprövning äger rum.