Nämnden för svensk redovisningstillsyns uppdrag

Nämnden för svensk redovisningstillsyns uppdrag är att granska den regelbundna finansiella information som börsbolag är skyldiga att lämna. Den information som främst avses är årsredovisningar och delårsrapporter upprättade i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) eller likvärdiga finansiella rapporteringsramverk.

Om mindre fel upptäcks (så kallade ”ringa överträdelser”) räcker det med att felet korrigeras i kommande finansiella rapporter, alternativt att en rättelse publiceras. Om bolaget inte följer en sådan uppmaning eller om Nämnden betraktar felet som allvarligt lämnas ärendet över till Finansinspektionen för en självständig prövning. Finansinspektionen kan därefter välja att ingripa mot bolaget. 

Lagar och avtal som ligger till grund för uppdraget

Nämnden har till uppgift att övervaka sådan regelbunden finansiell information som avses i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Bestämmelser om övervakningen finns i 16 kap. LV samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS:2018:18) om övervakning av emittenternas regelbundna finansiella information. 

Nämnden följer Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer om tillsyn över finansiell information (ESMA/2014/1293). Nämnden följer även andra riktlinjer från Esma som rör Nämndens verksamhet. Nämnden deltar aktivt i det europeiska samarbetet inom ramen för European Enforcers Coordination Sessions (EECS).

I sitt uppdrag iakttar Nämnden vad som följer av avtal mellan Finansinspektionen och Nämnden med anledning av överlåtelse av vissa uppgifter från Finansinspektionen till Nämnden för svensk redovisningstillsyn daterat den 9 januari 2019.