Nämnden för svensk redovisningstillsyns uppdrag


Nämnden för svensk redovisningstillsyn har i uppdrag att granska sådan regelbunden finansiella information som alla börsbolag är skyldiga att lämna enligt 4 och 5 §§ i 16 kap, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Granskningen görs i förhållande till bestämmelserna i IAS-förordningen (EG nr 1606/2002) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Vi ska verka för att börsbolagens rapportering håller en hög kvalitét och en god jämförbarhet både inom Sverige och internationellt. Arbetet ska bidra till att skydda investerare, främja tilltron till marknaden och undvika regelarbitrage, i syfte att upprätthålla en välfungerande och effektiv svensk värdepappersmarknad.

Bestämmelser om övervakningen finns i 16 kap. LV samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) om övervakning av emittenternas regelbundna finansiella information.
Vi följer Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer om tillsyn över finansiell information (ESMA/2014/1293). Nämnden följer även andra riktlinjer från Esma som rör Nämndens verksamhet. Nämnden deltar aktivt i det europeiska samarbetet inom ramen för European Enforcers Coordination Sessions (EECS).

I vårt uppdrag iakttar Nämnden vad som följer av avtal mellan Finansinspektionen och Nämnden med anledning av överlåtelse av vissa uppgifter från Finansinspektionen till Nämnden för svensk redovisningstillsyn daterat den 9 januari 2019.