Om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar årsredovisningar och delårsrapporter i bolag som har Sverige som hemmedlemsstat och vars värdepapper är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM Equity respektive Nordic Derivatives Exchange - XNDX) ), och dels i bolag som har Sverige som hemmedlemsstat och vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES, men utanför Sverige. Granskningen utförs på delegation av Finansinspektionen som har det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheter att ingripa vid eventuella överträdelser.

Nämnden är ett nytt självständigt sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, paraplyorganisationen inom den svenska självregleringen på finansmarknadsområdet. Föreningen har som enda uppgift att säkerställa finansieringen av verksamheten och genom en valberedning utse ordföranden och viceordföranden i Nämnden. Nämnden för svensk redovisningstillsyn är oberoende och arbetar fristående från Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.