Granskningsprocessen


Vilka väljs ut för granskning?

Nämndens bedriver tillsyn utifrån ett årligt urval som baseras på riskmässiga antaganden i kombination med en rotations- och slumpmässig modell för att säkerställa att alla bolag i populationen granskas åtminstone inom en tioårsperiod. Huvuddelen av urvalet sker i regel i början av året men beroende på information och omständigheter som kan påverka den finansiella transparensen i enskilda bolag kan även granskningar initieras vid andra tidpunkter. Vi kan också komma att kontakta enskilda bolag för att utreda mer avgränsade områden eller för informationsinsamling i samband med tematiska undersökningar.

Vilka är det som granskar?

Granskningen utförs av ordförandegrupper efter förebild av den tyska redovisningstillsynsnämnden, Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (FREP) - en beprövad ordning som fungerat framgångsrikt i över tio år.

En ordförandegrupp består av Nämndens ordförande, vice ordförande samt en tredje övrig ledamot. De bolag som ingår i urvalet tilldelas slumpmässigt på ordförandegrupperna. Ordförandegruppen väljer en granskande ledamot som ska vara ansvarig för granskningen av den finansiella informationen. Den granskande ledamoten är även huvudsaklig kontaktperson för bolaget under granskningsprocessen. Ordförandegruppen väljer även en kvalitetssäkrande ledamot för ärendet. Den kvalitetssäkrande ledamoten fungerar som expertis och bollplank för den granskande ledamoten i hens arbete. Syftet med metoden – med i förväg utsedda ordförandegrupper till vilka de finansiella rapporterna tilldelas slumpmässigt samt kvalitetssäkring av granskningen – är att säkerställa att Nämnden är oberoende i sin granskning och fokuserar på principiellt väsentliga frågor.

Granskningsprocessen

Granskningsprocessen omfattar normalt ett frågebrev baserat på de noteringar som Nämnden har gjort i genomgången av bolagets finansiella rapportering. Under granskningen kan vi be om förtydligande information eller kompletterande dokumentation för att fastställa utgångspunkten för bolagets val av tillämpning. Kommunikationen sker i huvudsak skriftligen i elektronisk form. Nämnden har dock ett öppet och transparent arbetssätt och värdesätter en väl fungerande och konstruktiv dialog med bolagen. Ifall ett bolag vill träffa oss så är vår grundinställning positiv och vi träffar bolaget gärna i mån av tid och resurser.

I slutet av granskningen tar ordförandegruppen ställning till om det föreligger några överträdelser av de tillämpliga regelverken, och i sådana fall, vilka åtgärder Nämnden bör vidta.

Nämndens befogenheter

Nämnden har inte några sanktionsbefogenheter. Om ordförandegruppen kommer fram till att bolaget inte har upprättat sin finansiella information enligt gällande bestämmelser och felaktigheterna kan anses som ringa ska Nämnden uppmana bolaget att rätta till felaktigheterna i kommande finansiella rapporter, alternativt offentliggöra en särskild rättelse.

Om Nämnden bedömer att överträdelsen inte kan anses vara ringa, om bolaget inte samarbetar eller om bolaget inte följder Nämndens uppmaning ska ärendet i relevanta delar snarast överlämnas till Finansinspektionen som gör en självständig prövning av överträdelsen. Om Finansinspektionen i sin prövning kommer fram till att överträdelsen inte kan anses som ringa kan Finansinspektionen sedan meddela en erinran och en sanktionsavgift enligt 25 kap lagen om värdepappersmarknaden.

Nämndens ställningstaganden publiceras fortlöpande på nämndens hemsida i anonymiserad form.