Granskningsprocessen

Nämnden genomför sin granskning av bolagens finansiella information genom sina fem kammare. Nämnden har så många kammare som den har ledamöter, exklusive ordföranden och viceordföranden, det vill säga fem stycken. Kamrarna är numrerade i ordningsföljd från ett till fem. De bolag vars finansiella rapportering ingår i urvalet för granskningen fördelas slumpmässigt på dessa fem kammare.

Varje kammare leds av en ordförandegrupp. Ordförandegruppen består av nämndens ordförande, vice ordföranden och en tredje ledamot som utses bland nämndens övriga fem ledamöter, en övrig ledamot per kammare. Ordförandegruppen utser för det enskilda granskningsärendet en ledamot som är granskningsansvarig och en ledamot som är kvalitetssäkringsansvarig. Den granskningsansvarige ledamoten granskar bolagets finansiella rapportering och kommunicerar sina iakttagelser med bolaget. Den kvalitetssäkringsansvarige ledamoten kan fungera som ett expertstöd för och en kvalitetsgranskning av den granskningsansvarige ledamotens arbete. I slutet av granskningen föredrar den granskningsansvarige ledamoten ärendet för ordförandegruppen. Det är sedan ordförandegruppen som slutligen tar ställning till om det i granskningsärendet förekommer några överträdelser av tillämpliga regelverk.

Syftet med metodiken i granskningsprocessen - i förväg utsedda kammare som de granskade bolagen tilldelas slumpmässigt och kvalitetssäkrande ledamöter - är att säkerställa att ledamöterna är oberoende i sin granskning och fokuserar på principiellt väsentliga frågor.

Kommunikationen med bolagen sker i huvudsak skriftligen. Ifall ett bolag begär ett fysiskt möte med nämnden är nämndens grundinställning till en sådan begäran positiv. Ett sådant möte ska beviljas i mån av tid och resurser och om begäran kan anses vara befogad.