Avdelare

Om ställningstaganden

Finansinspektionen ansvarar för granskning av finansiella rapporter som publiceras av bolag som har Sverige som hemmedlemsstat och vars värdepapper är noterade på en reglerad marknadsplats. I första hand omfattas bolag med noterade värdepapper på Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM Equity respektive Nordic Derivatives Exchange XNDX). Därutöver har Finansinspektionen befogenhet att ingripa i de fall man upptäcker överträdelser av bestämmelser för den finansiella informationen. Finansinspektionen har delegerat granskningen av finansiella rapporter till Nämnden för svensk redovisningstillsyn som inom ramen för sitt uppdrag tar ställning till om dessa upprättats korrekt.

Under granskningsärendets gång har Nämnden ett öppet och transparent arbetssätt gentemot bolagen och värdesätter en väl fungerande och konstruktiv dialog. Vår kommunikation med bolagen i samband med handläggning av granskningsärenden är i allt väsentligt skriftlig (i elektronisk form) och vi ger bolagen tillfälle att lämna uppgifter muntligt, om det inte skulle kunna anses som uppenbart onödigt (24 § förvaltningslagen).

Ställningstagandena indelas i fyra kategorier:

  1. Granskningen har inte lett till någon anmärkning. Bolaget meddelas skriftligen om utfallet.

  2. En eller flera överträdelser av bestämmelser har upptäckts, men Nämnden bedömer att de är av ringa karaktär. Bolaget meddelas skriftligen om utfallet, inklusive en uppmaning om att i framtida finansiella rapporter rätta till felet, eller publicera en särskild rättelse. Ställningstagandet offentliggörs därutöver i anonymiserad form för att tillgängliggöra referensfall för bolag som är noterade på en reglerad finansiell marknad, se nedan.

  3. Bolaget följer inte en uppmaning eller uppvisar bristande samarbetsvilja. Bolaget meddelas skriftligen och ärendet överlämnas till Finansinspektionen för vidare prövning.

  4. Nämnden bedömer att överträdelsen inte kan anses vara ringa och ärendet överlämnas till Finansinspektionen för en självständig prövning av överträdelsen. Om Finansinspektionen i sin prövning kommer fram till att överträdelsen inte kan anses som ringa kan Finansinspektionen sedan meddela en erinran och en sanktionsavgift enligt 25 kap lagen om värdepappersmarknaden.

Under fliken ”Ställningstaganden” återfinns Nämndens samtliga ställningstaganden (beslut) gällande överträdelser av ringa karaktär