Avdelare

Nämnden för svensk redovisningstillsyns uppdrag

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har i uppdrag att granska sådan regelbunden finansiell information som börsbolagen är skyldiga att lämna enligt 4 och 5 §§ i 16 kap lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Granskningen omfattar årsredovisningar, inklusive hållbarhetsrapporter, och halvårsrapporter och görs i förhållande till bestämmelserna i IAS-förordningen (EG nr 1606/2002), årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och taxonomiförordningen (EU2020/852), samt Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal.

Granskningen utförs på delegation av Finansinspektionen som har det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheten att ingripa vid överträdelser.

Nämnden verkar för att börsbolagens rapportering ska hålla en hög kvalitét och en god jämförbarhet både inom Sverige och internationellt. Arbetet bidrar till att skydda investerare, främja tilltron till marknaden och undvika regelarbitrage, i syfte att upprätthålla en välfungerande och effektiv svensk värdepappersmarknad.

Bestämmelser om hur Nämnden utövar sin tillsyn finns i 16 kap. LV och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information.

Nämnden följer den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer om tillsyn över finansiell information (ESMA32-50-218). Nämnden följer även andra riktlinjer och rekommendationer från Esma som rör verksamheten. Vidare deltar Nämnden aktivt i det europeiska samarbetet inom redovisningstillsyn bl a inom ramen för Financial Reporting Working Group (FRWG) (före detta European Enforcers Coordination Sessions, EECS) och Sustainability Reporting Working Group (SRWG) ( före detta Narrative Reporting Working Group, NRWG).

Bolagen på reglerad marknad ska från år 2022 upprätta årsredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (ESEF, ”European Single Electronic Format”). Denna rapportering omfattas av Nämndens tillsyn.

För närvarande granskar Nämnden börsbolagens hållbarhetsrapporter enligt ÅRL och taxonomiförordningen (EU2020/852). Genom införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-direktivet) med tillhörande europeiska standarder, European Sustainability Reporting Standards, ESRS, kommer betydligt högre krav att ställas på de börsnoterade företagens rapportering av hållbarhetsinformation, De nya reglerna för hållbarhetsrapportering införs successivt, inledningsvis för börsnoterade företag med fler än 500 anställda från och med räkenskapsåret 2024. Rapporteringen av hållbarhetsinformation enligt CSRD-direktivet kommer, såvitt gäller de börsnoterade företagen, att omfattas av Nämndens tillsyn.