Avdelare

Internationellt samarbete

ESMA

Nämnden deltar aktivt i ESMAs, EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden, europeiska erfarenhetsutbyte, bland annat inom ramen för Financial Reporting Working Group (FRWG) (före detta European Enforcers Coordination Sessions, EECS) och Sustainability Reporting Working Group (SRWG) (före detta Narrative Reporting Working Group, NRWG).

FRWG fungerar som ESMAs forum för koordinering av åtgärder och tolkning av de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS), samt främjar en enhetlig tillsyn.

Mer om ESMAs arbete med tillsynen av IFRS 

SRWG fungerar som ESMAs forum för koordinering av åtgärder och tolkning av de internationella hållbarhetssstandarderna European Sustainability Reporting Standards (ESRS), samt främjar en enhetlig tillsyn.

Mer om ESMAs arbete med tillsynen av ESRS 

Nämnden deltar aktivt även i andra internationella samarbeten och sammankomster, särskilt nordiska och europeiska, i syfte att främja och utveckla Nämndens verksamhet.

IASB

International Accounting Standards Board (IASB) är en oberoende organisation som arbetar för att främja en högkvalitativ och konvergent internationell redovisning och rapportering. Det är IASB som ger ut de internationella redovisningsstandarderna IFRS som EU sedan i sin tur antar.

Mer om IASBs arbete med IFRS 

European Single Electronic Format (ESEF)

Noterade bolag ska upprätta sin årsredovisning i ett gemensamt elektroniskt rapporteringsformat – ESEF, som ingår i Nämndens tillsyn. Den offentliggjorda och registrerade ESEF-rapporten utgör vidare underlag för vår granskning av de finansiella rapporterna.

Nämnden ska granska att ESEF-rapporten är upprättad enligt ESEF-förordningen och därmed att koncernredovisningen märks upp (taggas) enligt den taxonomi som anges i förordningen.